De Homburg Groep dient schadeclaim in tegen de Nederlandse autoriteiten

Deze website is opgezet om informatie te verstrekken over de schadeclaim die de Homburg Groep in Canada zal indienen tegen de Nederlandse autoriteiten. Meer specifiek is de website gericht op de aandeelhouders en houders van (Mortgage) Bonds en Capital Securities A in het voormalige beursfonds Homburg Invest Inc. Deze investeerders hebben schade geleden als gevolg van de zogeheten “CCAA”-procedure van Homburg Invest Inc. en krijgen de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de claimprocedure. Hoewel de procedure in Canada zal worden gevoerd, worden de investeerders in Nederland ondersteund door de Stichting Support Homburg Bond Claim die deze website gebruikt voor de algemene communicatie en informatieoverdracht aan de deelnemers in de procedure.

De meest gestelde vragen over de procedure en de antwoorden daarop, vindt u op de pagina Frequently Asked Questions (FAQ).

Belangrijke mededeling

Op 3 en 4 november 2016 vinden voor een Canadese rechtbank zittingen plaats die gaan over de jurisdictie van de claimprocedure tegen de Nederlandse staat. Dit is een belangrijke stap. U kunt zich dan ook tot en met uiterlijk 2 november 2016 via deze website aanmelden als u wilt deelnemen aan de claim (klik hier om direct naar het onderdeel "inschrijven" te gaan). Let op, na deze datum is deelname aan de claim niet meer mogelijk!

Beknopte achtergrond van de claim

Na twee jaar van intensief onderzoek is de Homburg Groep tot de conclusie gekomen, dat er sterke aanwijzingen en bewijzen zijn dat Nederlandse autoriteiten (zowel via de Stichting Autoriteit Financiële Markten als De Nederlandsche Bank) Homburg Invest Inc. mogelijk ten onrechte hebben gedwongen tot de CCAA-procedure waardoor financiële schade is toegebracht aan de onderneming en haar investeerders. Volgens de juridische adviseurs van de Homburg Groep in Canada bestaat er een gerechtvaardigde kans dat in een gerechtelijke procedure wordt vastgesteld dat de Nederlandse autoriteiten een onrechtmatige daad hebben begaan en schadeplichtig zijn. Voor de juridische opinie van de Canadese advocaat die optreedt namens de Homburg Groep, de heer Ian Blue, kunt u hier klikken.

De 5 belangrijkste vragen over de claim van de Homburg Groep

1) Wat zijn de juridische gronden voor de claim van de Homburg Groep tegen de Nederlandse Autoriteiten?
De Canadese advocaten hebben de Homburg Groep geadviseerd dat zij een bepleitbare rechtszaak kan starten tegen de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Belastingdienst, voor de door deze autoriteiten begane daden. En dat zij schadeplichtig zijn jegens de investeerders in Homburg Invest Inc. (HII) voor de door hen geleden verliezen. Het gaat om daden als machtsmisbruik en het inzetten van onwettige middelen en maatregelen door een buitenlandse mogendheid die buiten haar landsgrenzen opereert om zich te mengen in commerciële activiteiten in een poging de bedrijfsactiviteiten van een Canadese onderneming te bepalen. Voor de juridische opinie van de advocaten klik hier. Op 23 april 2015 is de dagvaarding ingediend bij de Supreme Court van Nova Scotia, Canada. De volledige tekst leest u in bijgaand document.

2) Waarom is dit voor een bond- of aandeelhouder in Homburg Invest Inc. interessant?
De Homburg Groep heeft besloten niet alleen voor zichzelf op te treden in deze juridische procedure. Bondhouders, aandeelhouders en eventuele andere investeerders in Homburg Invest Inc. hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten, door het overdragen van de rechten uit hoofde van de door hen gehouden obligaties en of aandelen. Hiermee wordt ook de door hen geleden schade meegenomen bij het bepalen van de uiteindelijke totale schadeclaim. Klik hier voor het doorgeven van uw gegevens aan de Stichting Support Homburg Bond Claim.

3) Waaruit bestaat de schade eigenlijk?
Kortgezegd komt het erop neer dat de uiteindelijke financiële uitkomst van de CCAA-procedure voor het bedrijf Homburg Invest Inc. en haar individuele investeerders (zoals bondhouders en aandeelhouders) door specialisten wordt vergeleken met de situatie waarin geen sprake zou zijn geweest van een CCAA-procedure. In de diverse verslagen van de zogeheten Canadese monitor (bewindvoerder) wordt melding van een enorm bedrag aan kosten gemaakt in het kader van de CCAA. Alleen deze schade telt al op tot ruim 125 miljoen Canadese Dollar per eind januari. Verder is de beurswaarde voor de aandeelhouders geheel verdampt en hebben de bondhouders slechts een gering deel teruggekregen van hun oorspronkelijke investering, deels in contanten en deels in aandelen van een nieuwe onderneming, die daarna opnieuw fors in waarde zijn gedaald. Daarnaast is sprake van gevolgschade, als reputatieverlies en het niet kunnen realiseren van toekomstige opbrengsten uit nieuwe projecten (opportunity losses).

4) Wat waren destijds de alternatieven voor de CCAA-procedure?
Op 23 maart 2011 heeft Deloitte in haar “Strategic Review of Homburg Invest Inc.” nog een opinie afgegeven dat Homburg Invest Inc. naar verwachting gedurende 18 maanden geen liquiditeitsproblemen zou krijgen. Er waren op dat moment goede vooruitzichten op een verdere stijging van de waarde van het belang van HII in de nieuw opgerichte Homburg Canada Reit, waarin de Canadese vastgoedportefeuille succesvol was ondergebracht. En binnen HII zelf waren al langere tijd voorbereidingen voor een conversie van schulden naar eigen vermogen om de solvabiliteit te verbeteren en de rentelasten te verlagen (zonder de noodzaak van een 3 jaar durende en geldverslindende CCAA-procedure).

5) Hoe kan een Nederlandse bondhouder of aandeelhouder deelnemen, zodat hij of zij mogelijk ook schadevergoeding ontvangt?
Op deze website kan een investeerder in Homburg Invest Inc. zich inschrijven voor deelname aan de claimprocedure. Met het invulscherm worden zijn of haar persoonlijke gegevens opgestuurd, inclusief het aantal Homburg Bonds en/of aandelen in Homburg Invest Inc. dat een deelnemer in bezit had ten tijde van de start van de CCAA (9 september 2011). Op basis van deze gegevens wordt een overeenkomst opgesteld waarin de rechten worden overgedragen aan de Canadese vennootschappen die de rechtszaak feitelijk voeren. Door ondertekening van deze overeenkomst worden de desbetreffende bondcertificaten en/of aandelen meegenomen bij de bepaling van het uiteindelijke totale schadebedrag. Bij een positieve uitkomst, door een rechterlijke uitspraak danwel door het overeenkomen van een schikking met de tegenpartij, zal degene die de rechten heeft overgedragen meedelen in de uiteindelijk ontvangen schadevergoeding.

Laatste nieuws- en persberichten

Hoger beroep in de procedure in Canada en verdere stappen
maandag 6 februari 2017

Hoger beroep in de procedure in Canada
dinsdag 20 december 2016

Uitspraak kort geding VerenigingHGG
dinsdag 29 november 2016

Link naar vonnis Canadese rechtbank
maandag 28 november 2016

Uitspraak rechtzitting Canada
woensdag 23 november 2016

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De inhoud van de informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatie en/of updates op deze website is afkomstig van Stichting Support Homburg Bond Claim en kan onder geen enkele omstandigheid worden aangemerkt of opgevat als een advies of een aanbeveling van deze stichting. De stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website, noch als gevolg van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie, berekeningen, opgave of andere via deze website verschafte informatie. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie en overige inhoud op deze website wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland. De stichting kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website berusten bij Stichting Support Homburg Bond Claim.